The Technion Human Health Initiative (THHI)

יוזמת בריאות האדם בטכניון (THHI - Technion Human Health Initiative) הינה חזית מחקר מוסדית.

מטרת יוזמת בריאות האדם בטכניון ולצידה המועצה לפיתוח הנדסות ומדעי החיים והרפואה (המועצה), היא לעודד ולפתח תכניות מחקר וחינוך רוחביות בגזרת בריאות האדם במובנה הרחב ביותר – מדע בסיסי, מדע קליני ויישומי, הנדסה ועיצוב – תוך יצירה וטיפוח של הזדמנויות לשיתוף חוקרות וחוקרים, מרכזים, יחידות תשתית, מרכזים רפואיים ותעשיה.
יוזמת בריאות האדם בטכניון פועלת מספר מישורים: גיוסים מתואמים של חברות וחברי סגל, מענקי מחקר שיתופיים, פיתוח תכניות לימוד ייעודיות, איתור ופיתוח שטחים לעבודה שיתופית, הסדרה ופיתוח של מרכזי תשתית טכניוניים, ופעילויות רשמיות ופחות רשמיות ליצירת עניין בקרב תלמידות ותלמידים, חוקרות וחוקרים כאחד.

מעט על יוזמת בריאות האדם בטכניון

יכולת הטכניון לתרום באורח משמעותי לקידום בריאות האדם רבה. מימוש יכולת זו בצורה מיטבית תוך ביטוי מלוא המִנעד של חוזקות הטכניון, נשען על פעילות בשני מישורים:

האחד, הרחבת העניין והגברת המודעות לאתגרים בתחומי בריאות האדם גם מחוץ לפקולטות שליבת עניינן מדעי החיים והרפואה.

השני, הגדלת הסינרגיזם המוסדי על ידי חיבור ושילוב כוחות פנימיים, הגברת האינטראקציות בין קבוצות מחקר, דיאלוג בין קבוצות שעוסקות בנושאים דומים, פיתוח חינוך רב-תחומי, השקעה סדורה ומתוכננת בתשתיות מחקר תוך תיעדוף אינטרסים רחבים שיעצימו את חוקרי המוסד ותלמידיו.

היוזמה, שיצאה לדרך לפני כשנתיים כחזית מחקר על טכניונית, מהווה גישה חדשה בטכניון, שבאופן מסורתי מתבסס על יחידות אקדמיות נפרדות. מטבע הדברים, היוזמה, כמו גם המועצה לצידה, עברה ועוברת התאמות בהתאם לניסיון שנצבר ותהליכים  מקבילים שמתרחשים במוסד.

היוזמה פועלת באופן צמוד עם הנהלת הטכניון על כל זרועותיה. זו הקצתה לפעילויות היוזמה תקציב מסודר ומשאבים נוספים ובראשם אנשי מקצוע חיוניים למימוש המשימות שנטלה על עצמה להגשמת חזונו של נשיא הטכניון הפרופ' אורי סיוון . כמו כן, היוזמה על משאביה מהווה אמצעי חשוב עבור המועצה במימוש כווני הפיתוח המוסכמים על חבריה. משאבים אלה אפשרו פעילות ענפה בשנת 2022 לפעולות הכרות וגיבוש, הגדרת כווני פיתוח ראשונים, גיוס חברי סגל, תמיכה ומנהל, שדרוג משמעותי בתשתיות המחקר והסדרת שגרות ותהליכים.

בשנת 2022 פעילות היוזמה והמועצה לצידה התמקדה בראש ובראשונה בשילוב כוחות פנימיים ותחילת היצירה של שינוי תרבותי. מידע נוסף ניתן למצוא בעלון סיכום פעילות יוזמת בריאות האדם לשנת 2022.

בשנת 2023 היוזמה מכוונת להרחבת העניין והגברת המודעות לאתגרים בתחומי בריאות האדם,  לרבות רתימת יחידות אקדמיות שבריאות האדם אינה בלב עשייתם.